Magunkról

Célunk, küldetésünk

Az Alapítvány célja olyan közösségi színteret teremteni a gyermekek és fiatalok számára, amely hozzájárul személyiségük, készségeik és kompetenciáik fejlesztéséhez, ismereteik bővüléséhez, azaz

 • támogatja önismeretük és önértékelésük fejlődését;
 • hozzájárul eredményes szocializációjukhoz a másodlagos szocializáció egy színterének megteremtésével, egyben segítséget nyújt a családoknak az elsődleges, azaz családon belüli szocializáció sikeres megvalósításához;
 • elősegíti számukra az aktív és örömteli közösségek létrejöttét;
 • fejleszti szociális kompetenciájukat, kommunikációs és konfliktuskezelő készségüket;
 • fejleszti problémamegoldó, megküzdési, döntéshozatali és életvezetési készségeiket;
 • fejleszti empátiás készségüket, altruista viselkedésmódra és társadalmi felelősségvállalásra buzdítja őket;
 • segíti őket az önálló véleményalkotás megtanulásában, fejleszti a vitakészségüket, ezzel segítve a demokratikus értékekre, az állampolgári felelősségre való nevelést;
 • fejleszti kreativitásukat, gondolkodásukat és hozzájárul a szellemi értékek elsajátításához;
 • a nem formális tanulás keretében fejleszti általános műveltségüket és hozzájárul az ismeretterjesztéshez;
 • támogatja tehetségük kibontakozását, alkalmas annak fejlesztésére a zene, a képzőművészet és a színjátszás területén;
 • támogatja őket a pályaválasztás és az értékek melletti elköteleződés folyamatában;
 • egészségfejlesztő hatást közvetít, az egészséges életmódra nevel: elősegíti az alkoholfogyasztás és a dohányzás megelőzését, a drogfogyasztás prevencióját, az egészséges táplálkozást;
 • rendszeres testmozgásra, a testedzésben való öröm meglelésére nevel;
 • elősegíti mentálhigiénéjük fejlődését;
 • megismerteti velük az elérhető ifjúsági programok, ifjúsági szolgáltatások minél szélesebb körét;
 • növeli motivációjukat a kortárssegítővé válásra és az ifjúsági kezdeményezések indítására.

Az Alapítvány célja ezen felül hozzájárulni a fenti célkitűzéseket megvalósító, szakmailag, módszertanilag felkészült animátorok, szakemberek és önkéntesek számának növekedéséhez és képzésükhöz, tehát

 • szakmai módszertani tudásbázist kiépíteni és fejleszteni az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján;
 • hozzájárulni az animátorok szakmailag helytálló, sokrétű és professzionális felkészítéséhez;
 • megismertetni a fiatalokkal az önkéntes szervezetek működését, az önkéntes munkavégzés sajátosságait;
 • motiválja a fiatalokat az önkéntes munkavégzésre;
 • kapcsolatot építeni és fenntartani, valamint kölcsönösen együttműködni a hasonló tevékenységű hazai, határon túli magyar és nemzetközi ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel.

Végül az Alapítvány célja minél több gyermeket és fiatalt elérni a fenti célkitűzésekkel szociális, anyagi és társadalmi hátterüktől függetlenül, és ehhez anyagi forrást teremteni, ezáltal pedig

 • részt venni az esélyegyenlőség megvalósításában a mai Magyarországon;
 • segíteni a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok helyzetét;
 • fejleszteni a társadalmon belüli toleranciát;
 • elősegíteni a társadalmi integráció megvalósulását;
 • elősegíteni az eltérő anyagi, élet- és szociális helyzetű társadalmi csoportok találkozását és a közöttük való kommunikáció megvalósulását.

Tevékenységünk

Az Alapítvány gyermekeknek és fiataloknak szóló rendezvényeket szervez, illetve megvalósulásukat segíti elő, úgymint

 • bentlakásos és napközis táborokat (többek között készségfejlesztő, közösségépítő, életvezetési, művészeti, sport, ismeretterjesztő, szabadidős);
 • iskolai tematikus napokat;
 • témaspecifikus tehetségfejlesztő kurzusokat (többek között amatőr zenekar, színjátszó kör);
 • játszóházi programokat (többek között kézműves programok, sportprogramok);
 • prevenciós és integrációs célú előadásokat;
 • fesztiválokat;
 • továbbá más szervezetek ifjúsági programjairól elérhető információkat gyűjt össze, hirdet, terjeszt, valamint motivál ezen programokon való részvételre.

Az Alapítvány ezen felül a fenti rendezvényeket szervező és megvalósító animátorokat, szakembereket és önkénteseket képez, vagyis

 • önkénteseket toboroz és ezáltal önkéntesbázist hoz létre;
 • felkészítő és képzési módszertani programokat dolgoz ki, melyeket folyamatosan fejleszt;
 • kiadványokat jelentet meg;
 • formális és informális módszertani képzési programokat, konferenciákat szervez;
 • találkozókat, közös rendezvényeket, konferenciákat szervez hasonló tevékenységű hazai, határon túli magyar és nemzetközi szervezetekkel.

Végül az Alapítvány – annak érdekében, hogy szociális, anyagi és társadalmi háttértől függetlenül a gyermekek és fiatalok részt vehessenek a célkitűzéseit megvalósító rendezvényeken – anyagi forrást teremt, azaz

 • pénzbeli adományokat gyűjt és juttat el a rászoruló gyermekek, fiatalok részére;
 • nem pénzbeli adományok (pl. iskolaszerek, ruhák, cipők, ajándékok, játékok) gyűjtését szervezi meg és juttatja el rászoruló családok részére;
 • jótékonysági rendezvényeket, koncerteket, fesztiválokat szervez;
 • olyan pályázatokon indul, melyek segítik céljai és tevékenysége megvalósulását.

Hivatalos iratok